Tájékoztató a Szociális gondozó és ápoló
képzési programjával kapcsolatban

Vissza a képzési program listához!

 A képzési program részletei

Megnevezése: Szociális gondozó és ápoló (szakképesítés)
OKJ azonosító: 34 762 01
A képzés engedélyszáma: E-001236/2015/A001

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
(A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes)

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni
 • információk gyűjtésére
 • a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára
 • érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra
 • elhivatott, segítőkész kapcsolatteremtésre
 • adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre
 • klienseit motiválni
 • felelősségteljes, nyitott hozzáállásra
 • általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni
 • a szociális veszélyhelyzetek, problémák felismerésére
 • a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére
 • módszeres, pontos munkavégzésre
 • info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára
 • gyakorlatias feladatértelmezésre
 • az egészségügyi ellátás állóeszközeinek, az ápolás eszközeinek használatára és a szükséges műszerek kezelésére
 • az gyógyászati segédeszközök, a kényelmi eszközök használatára, karbantartására, tisztítására
 • az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára
 • háztartási gépek és konyhatechnikai eszközök használatára és a textíliák használatára, tisztítására

A szakmai és vizsgakövetelményeket kiadó rendelet: 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet

A képzés szakmai tartalmára vonatkozó további jogszabályok:

 • az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet,
 • az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet
 • 14/2013. (IV. 5.) NGM rendelet a szakképzési kerettantervekről

A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 • FEOR száma: 3513
 • FEOR megnevezése: Szociális gondozó, szakgondozó
 • A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakörök: Szociális gondozó és ápoló; Fogyatékossággal élők gondozója.

A képzési program célja:

A résztvevők felkészítése az államilag elismert OKJ 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára.

A képzési program célcsoportja:

A képzés célcsoportját alkotják azok, akik megfelelnek a programba való bekapcsolódás feltételeinek és az alábbi, a szakképesítéssel betölthető munkakörökben kívánnak elhelyezkedni:

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

A programba való bekapcsolódás feltételei

Iskolai végzettség Alapfokú iskolai végzettség
Szakmai végzettség ———
Szakmai gyakorlat ———
Egészségügyi alkalmasság ———
Egyéb feltételek Minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni.
Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését képző intézmény az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja.
Amennyiben a képzésre jelentkező a képzési program adott moduljából/moduljaiból már rendelkezik a modulzáró vizsga/vizsgák sikeres teljesítéséről szóló igazolással, ebből/ezekből a modul(ok)ból felmenthető a képzés során.
A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása.

Tervezett képzési idő

Elméleti órák száma 780 óra
Gyakorlati órák száma 520 óra
Összes óraszám 1300 óra
Elméleti képzési idő (elméleti óraszám) aránya: 60%
Gyakorlati képzési idő (gyakorlati óraszám) aránya: 40%

Előzetes tudás beszámításával ezen óraszámok – a képzésre jelentkező felkészültségének megfelelően – csökkenthetők!

A képzés formájának (egyéni felkészítés, vagy csoportos képzés, vagy távoktatás) meghatározása

A képzés formája: csoportos képzés

A tananyagegységek megnevezése

A tananyagegység megnevezése 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság szakmai követelménymodul
A tananyagegység megnevezése 11499-12 Foglalkoztatás II szakmai követelménymodul
A tananyagegység megnevezése 11497-12 Foglalkoztatás I szakmai követelménymodul
A tananyagegység megnevezése 10569-12 Gondozási-ápolási alapfeladatok szakmai követelménymodul
A tananyagegység megnevezése 10570-12 A szükségletek felmérése szakmai követelménymodul
A tananyagegység megnevezése 10571-12 Sajátos gondozási feladatok szakmai követelménymodul
A tananyagegység megnevezése 10572-12 Gondozási-ápolási adminisztráció szakmai követelménymodul

A modulok zárása modulzáró vizsgákkal történik.

A modulzáró vizsgák szervezése

Az SZVK előírásai szerint a modulzáró vizsgák:

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma és megnevezése A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10569-12 Gondozási-ápolási alapfeladatok gyakorlati, írásbeli
10570-12 A szükségletek felmérése gyakorlati
10571-12 Sajátos gondozási feladatok gyakorlati
10572-12 Gondozási-ápolási adminisztráció gyakorlati
11497-12 Foglalkoztatás I. írásbeli
11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli
11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

A modulzáró vizsga minősítése: megfelelt/nem felelt meg.

Szakmai vizsgára az a résztvevő bocsátható, akinek valamennyi modulzáró vizsgája eredményes lett.

A modulzáró vizsgán olyan jelentkezők is részt vehetnek, akik az adott szakképesítés megszerzésére irányuló, az Fktv. 1.§ (2) a) szerinti képzésben nem vettek részt.

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele, illetve a képzés során elkészített alábbi munkák bemutatása, leadása:
 • „Egy fogyatékossággal élő és egy idős ember szükségletfelmérésének bemutatása”;
 • „Egy konkrét ellátott körül végzett, előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes ápolási-gondozási gyakorlatról szóló Napló”, mely a napi ápolási gondozási feladatainak felsorolásán túl röviden bemutatja az intézményt és az ott folyó munkát (1 gépelt oldal terjedelemben);
 • „A képzés során összegyűjtött, a gondozási folyamathoz kapcsolódó adminisztrációs tevékenység során használt nyomtatvány-sablonok”
 • A 120 órás (60 óra segítő kapcsolat kommunikációja és 60 óra készségfejlesztés a segítő kapcsolat működtetéséhez) szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
 • Minimum 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a tereptanár végzettséggel rendelkező, szakember irányításával, a gyakorlati követelmények teljesítésére alkalmas szociális és egészségügyi ellátórendszerhez tartozó intézményben) letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

Tanácsadásra van szüksége?

Az előzetes tudás mérését, illetve a képzési tanácsadást ingyenesen végezzük!

Tovább a kapcsolat menüpontra!